ห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราชเปิดให้บริการ 5 แบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.สำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการทำการทดลองเอง

        ห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราชเปิดให้การอบรมแก่ผู้สนใจที่จะทำการทดลองด้วยเครื่องติดตามเซลล์และโมเลกุลด้วยระบบวิเคราะห์ผลแบบอัตโนมัติ โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 3 ส่วนหลักๆ โดยผู้รับบริการจะต้องนำตัวอย่างทดลองจริงมาเพื่อใช้ประกอบการอบรมทุกครั้ง

  1. Intro training (การอบรมเบื้องต้น)

          ผู้ใช้บริการใหม่รับการอบรมเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ โดยการอบรมจะใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับคำถามวิจัย ตัวอย่างทดลอง และการทดลองที่ผู้ใช้บริการกำหนด โดยเนื้อหาในการอบรมได้แก่

                   i. เจ้าหน้าที่สอนให้ผู้ใช้บริการเข้าใจเครื่องมือและโปรแกรมควบคุมเบื้องต้น

                  ii. เจ้าหน้าที่แสดงตัวอย่างการใช้เครื่องมือและโปรแกรมควบคุมเพื่อทำการทดลองที่ผู้ใช้บริการกำหนด

                 iii. ผู้ใช้บริการทดลองใช้เครื่องมือและโปรแกรมควบคุมเอง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและตอบคำถาม

      2. Staff monitoring (เจ้าหน้าที่ดูแลเบื้องต้น)

        หลังจากที่ผ่านการอบรมเบื้องต้น ผู้ใช้บริการใหม่จะมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือ แต่อาจยังไม่สามารถทำการ ทดลองได้ด้วยตนเอง สำหรับการอบรมครั้งที่สองนี้จะเน้นให้ผู้ใช้บริการเริ่มทำการตัดสินใจและทำการทดลองได้ด้วยตนเอง  โดยเจ้าหน้าที่จะคอยตรวจสอบและตอบคำถามแก่ผู้ใช้บริการในช่วง 1-2 ชั่วโมงระหว่างการเตรียมการทดลอง เนื้อหาการอบรม ได้แก่

                   i. ผู้ใช้บริการทดลองฝึกใช้เครื่องมือและโปรแกรมควบคุมเองโดยไม่มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือ

                  ii. เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบเพื่อแจ้งผู้ใช้บริการหากทำผิดขั้นตอน ให้คำปรึกษาและตอบคำถามตามที่จำเป็น

      3. User (ผู้ใช้บริการเก็บผลการทดลอง)

       หลังจากผ่านการอบรมทั้งสองครั้ง ผู้ใช้บริการควรจะสามารถใช้เครื่องมือได้เองโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยคำแนะนำ โดยในครั้งแรกที่ผู้ใช้บริการเลือกการใช้เครื่องมือแบบ User จะมีเจ้าหน้าที่มาประเมินว่าผู้ใช้บริการใช้เครื่องมือและโปรแกรมควบคุมถูกต้องหรือไม่ หากยังไม่ผ่านการประเมินจะต้องเข้ารับการอบรมในขั้นต้นใหม่ตามความจำเป็น

2.สำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่ต้องการทำการทดลองเอง

     ห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราชให้บริการเก็บผลการทดลองและแปรผลการทดลองโดยนักวิจัยสังกัดโครงการเภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราชสำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่ต้องการทำการทดลองด้วยตนเอง โดยผู้ใช้บริการจะต้องจัดเตรียมตัวอย่างทดลองมาให้พร้อมสำหรับใช้งานกับเครื่องมือ โดยจะคิดค่าบริการในการเก็บผลการทดลองและแปรผลการทดลองตามเวลาที่ใช้จริง

ขั้นตอนการขอใช้ห้องปฏิบัติการ:

1. ผู้ใช้ลงทะเบียนเพื่อขอใช้ห้องปฏิบัติการฯ ผ่านหน้าเว็บไซต์ (กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน)
2. ทางโครงการฯ ตรวจสอบตารางเวลาของเจ้าหน้าที่และตารางเวลาของห้องปฏิบัติการฯ
3. ทางโครงการฯ ลงเวลาและแจ้งให้ผู้ใช้ทราบกำหนดการใช้งานห้องปฏิบัติการฯ

4. ผู้ใช้เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการฯ ตามวันเวลาที่กำหนด

หมายเหตุ:
1. 
ผู้ใช้จะต้องเตรียม Sample มาเอง
2. ผู้ใช้จะต้องเข้าฝึกอบรมก่อนใช้งานจริง ยกเว้นกรณีที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่รันเครื่องให้ ไม่จำเป็นฝึกอบรม

เนื้อหาในการฝึกอบรม:
Part 1: ผู้ใช้เตรียม sample มาให้เจ้าหน้าที่สอนและสาธิตการใช้งานเครื่อง
Part 2: ผู้ใช้เตรียม sample มาใช้งานเครื่องเอง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ
Part 3: ผู้ใช้เตรียม sameple มาใช้งานเครื่องเองทั้งหมด

ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ

ลงทะเบียนให้ห้องปฏิบัติการ